ALMINNELIGE SALGSBETINGELSER FOR SALG AV SAVO-PRODUKTER I NORGE

Disse alminnelige vilkårene gjelder alle varesalg uten unntak. De har forrang fremfor alle andre dokumenter som berører varene, inkludert kjøperens eventuelle innkjøpsvilkår, med mindre annet er avtalt i særskilte salgsvilkår eller skriftlig godkjent av Savo.

1. PRIS, RABATT, BETALING, TILBUD, ORDREBEKREFTELSE

1.1 Priser og rabatter skal være i henhold til den prislisten som gjelder ved mottak av bestillingen. Alle priser er eksklusiv mva og transportutgifter med unntatt av det som står i 2.1.

1.2 Med mindre noe annet er spesifisert i ordrebekreftelsen er betalingsfrist 30 dager fra det seneste mottak av varene eller faktura. Ved kreditt har Savo rett til å kreve umiddelbar, eller tidligere betaling, og/eller sikkerhet innenfor en bestemt frist. Det samme skal gjelde ved betalingsmislighold i forbindelse med tidligere leveranser eller dersom Savo har rimelig grunn til å tro at betalingsmislighold vil finne sted. Ved betalingsmislighold har Savo rett til å kansellere salget og få varene overført til et bestemt sted.

1.3 Med mindre noe annet er spesifisert i et tilbud, er tilbudet begrenset til 30 dager fra tilbudsdato.

1.4 Bare skriftlig ordrebekreftelse, eller påbegynt levering foretatt av Savo, kan binde Savo. Med mindre kjøperen fremsetter innvendinger pr. faks eller e-post senest innen 1 dag fra mottak av ordrebekreftelsen, er ordrebekreftelsen bindende.

1.5 Se også Savo Prismeny på www.savo.no.

2. LEVERING

2.1 Med mindre noe annet er spesifisert i ordrebekreftelsen, leveres varene umontert og følgende leveringsbetingelser gjelder: DDP Incoterms 2000.

2.2 Savo skal straks informere kjøperen pr. faks eller mail dersom Savo vet at forsinkelse vil oppstå, og angi varighet av forsinkelsen, samt ny leveringsdato. I fravær av tilbakemelding fra kjøperen innen 3 virkedager skal den nye leveringsdato være ansett akseptert av kjøperen uten kompensasjon.

Dersom forsinkelsen overstiger 10 virkedager, kan kjøperen kansellere ordren forutsatt at dette skjer så snart som mulig, dog senest 2 virkedager før varene leveres til transportøren. Kjøperen kan imidlertid ikke kansellere ordren dersom varene er laget/tilpasset spesielt for ham, med mindre forsinkelsen varer mer enn 30 virkedager, eller dersom det er avtalt levering i rett tid og forsinkelsen i tillegg kan forårsake en uopprettelig skade for kjøperen. Forsinkelser gir kun rett til kansellering uten erstatning. 

2.3 Forsinkelse som skyldes Savo medfører en tilsvarende utsettelse av betaling. Forsinkelse som skyldes kjøperen medfører ingen betalingsutsettelse. Dersom kjøperen ikke kan motta varene i rett tid skal Savo lagre varene for kjøperens regning og risiko.

3. VARELAGERPANT

Varer skal ikke pantsettes eller stilles som sikkerhet.

4. GARANTI, REKLAMASJON, GARANTIBEGRENSNING

Savo gir 10 års garanti mot skjult mangel som oppstår ved vanlig bruk pga. produksjonsfeil under følgende betingelser:

4.1 Kjøperen skal inspisere varene ved mottak. I tilfelle av skader som skyldes transport, levering av feil kvantitet eller kvalitet eller synlig mangel skal kjøperen informere Savo med faks senest 5 virkedager etter at varene er mottatt av kjøperen. Reklamasjon for synlig mangel kan ikke fremsettes etter denne perioden. ”Synlig mangel” betyr en mangel som kan oppdages ved mottak av varene uten å bryte emballasje.

4.2 Ved skjult mangel skal kjøperen sende en skriftlig reklamasjon så snart mangelen blir oppdaget, dog senest 2 måneder etter at mangelen er blitt kjent for ham. Reklamasjonen skal henvise til fakturanummer og dato og inneholde en beskrivelse av mangelen.

4.3 Ved reklamasjon for synlig mangel fremsatt innen fristen skal Savo levere erstatningsvarer.
Ved reklamasjon for skjult mangel fremsatt innen fristen skal Savo levere en ny del mot levering av den defekte delen. Arbeidskostnader dekkes ikke av garantien med mindre den defekte delen leveres innen reklamasjonsfristen og senest 2 år etter leveringsdatoen og arbeidet besørges av Savo etter levering til Savos forretningssted eller annet reparasjonssted oppgitt av Savo.

4.4 Garantien gjelder ikke ved slitasje, forringelse, reparasjoner foretatt av personer utenfor Savos kontroll, uriktig håndtering, feil montering eller manglende vedlikehold. Savos maksimumsansvar er begrenset til reparasjon, bytting av varer eller tilbakebetaling av prisen for de defekte varene. På ingen måte skal Savo kunne holdes ansvarlig for indirekte tap, inkludert tapt fortjeneste.

5. TVISTELØSNING

Tvister i forbindelser med betalingsmislighold og begjæring om midlertidig forføyning skal løses ved Asker og Bærum tingrett. Andre tvister skal endelig løses ved forenklet voldgift i henhold til reglene for Oslo Handelskammers Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning i Oslo.